Home > Wet op de ondernemingsraden > WOR

 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ en interne pagina's van www.or.nl
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

Zoek:

Vrije toegang De WOR in één bestand
Versie 1 januari 2019.
Vrije toegang De WOR in één bestand als pdf-bestand (Openbaar archief)
Versie 1 januari 2019 xx
Vrije toegang Wet op de ondernemingsraden
De officiële versie bij overheid.nl xx
Vrije toegang Wet op de ondernemingsraden
De WOR met doorklikmogelijkheden naar toelichtingen. xx
Databank MZ en www.or.nl Engelse vertaling van de WOR in één bestand
Version January 1st, 2019. Including some relevant sections from the Civil Code. 115 Kb.
Externe linken Engelse vertaling van de WOR door de SER
Als pdf-besstand. Zonder interne doorverwijzing naa artikelen.
Vrije toegang Openbaar Archief: onderwerp WOR
Diverse brochures, teksten, en andere documenten. Beschikbaar gesteld door OR-leden.
Vrije toegang ---------------------------------------
Databank MZ en www.or.nl Samenvatting van de WOR
Met doorklik-mogelijkheid naar de volledige artikel-teksten in het Nederlands en Engels.
Vrije toegang Zoeken in de WOR
In titels en artikelen.
Vrije toegang Inhoudsopgave WOR
Vrije toegang --------- Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN ---------
Vrije toegang 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen
Definiëring van de belangrijkste begrippen.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk II. DE INSTELLING VAN ONDERNEMINGSRADEN ---------
Vrije toegang 2. Instelling van de ondernemingsraad
Criteria voor verplicht instellen van de ondernemingsraad en doel van de ondernemingsraad: namelijk in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
Vrije toegang 3. Instelling van een Gemeenschappelijke ondernemingsraad
Twee ondernemingen van één ondernemer kunnen als ze samen meer dan 50 personeelsleden hebben een gezamenlijke ondernemingsraad oprichten als dat zinvol is.
Vrije toegang 4. De instelling van een afzonderlijke ondernemingsraad voor een bedrijfsonderdeel
Een ondernemer kan voor een bedrijfsonderdeel waarin 50 of meer personen werken een ondernemingsraad instellen als dat zinvol is.
Vrije toegang 5. Ontheffing instellingsplicht
De SER kan een ondernemer vijf jaar ontheffen van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad, mits aan minimale medezeggenschapseisen is voldaan.
Vrije toegang 5.a. Instelling op basis van CAO of vrijwillig
Een CAO of ambtenaren-reglement kan nadere regels stellen voor de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. Een onderneming die niet aan de instellingscriteria voldoet kan vrijwillig overgaan tot de instelling van een ondernemingsraad.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk III. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRADEN ---------
Vrije toegang 6. Samenstelling van de ondernemingsraad
Afhankelijk van de grootte van de onderneming zijn er 3 tot maximaal 25 OR-leden. Ze worden gekozen door kiesgerechtigden (zes maanden werkzaam). Medewerkers die 1 jaar werkzaam zijn zijn verkiesbaar. De ondernemingsraad en de ondernemer kunnen in overleg van deze termijnen afwijken. Aanpassing van het aantal zetels aan de bedrijfsomvang kan niet tijdens de zittingstermijn van de ondernemingsraad.
Vrije toegang 7. De voorzitter van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
Vrije toegang 8. Het reglement van de ondernemingsraad
Het reglement van de ondernemingsraad mag niet in strijd zijn met de wet. De ondernemer moet de gelegenheid krijgen om zich er over uit te spreken.
Vrije toegang 9. De verkiezing van de ondernemingsraad
De verkiezingen zijn geheim en schriftelijk. Vakbondsleden en ongeorganiseerde verkiesbare werknemers kunnen zich direct kandidaat stellen. Het is mogelijk het personeel in te delen in kiesgroepen die een bepaald aantal OR-leden verkiezen.
Vrije toegang 10. Nadere regels over de verkiezing van de ondernemingsraad
Het OR-reglement kan extra bepalingen bevatten over kandidaatstelling, verkiezing, uitslag en vervulling van tussentijdse vacatures.
Vrije toegang 11. Bekendmaking verkiezingsuitslag en vermelding van de OR-leden
De ondernemingsraad moet de uitslag zodanig bekend maken dat iedereen er makkelijk kennis van kan nemen.
Vrije toegang 12. Zittingsduur van de OR-leden
De standaard zittingsperiode is drie jaar met de mogelijkheid om één jaar naar boven of naar beneden af te wijken. Het reglement kan beperkingen stellen aan de herkiesbaarheid. OR-leden kunnen in afwisselende groepen terugtreden. Plaatsvervangers nemen plaats en zittingstermijn over.
Vrije toegang 13. Uitsluiting van een OR-lid
De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen de kantonrechter verzoeken een OR-lid voor een bepaalde tijd te schorsen, als dit OR-lid de medezeggenschap ernstig belemmert.
Vrije toegang 14. Regeling van werkwijze
In het reglement dient een aantal onderwerpen te zijn opgenomen dat samenhangt met de werkwijze van de ondernemingsraad en communicatie met de ondernemer en het personeel.
Vrije toegang 15. Instelling commissies
Als dat nodig is kan de ondernemingsraad besluiten tot het instellen van commissies waarin ook andere werknemers zitten en die rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad overnemen. Namelijk: de vaste commissie (meerderheid OR-leden); de onderdeelscommissies (met één of meer OR-leden); de voorbereidingscommissie (met één of meer OR-leden). De ondernemer heeft recht van bezwaar.
Vrije toegang 16. Inschakelen extern deskundigen
De ondernemingsraad en OR-commissies mogen deskundige uitnodigen op hun vergaderingen en hen vragen om een schriftelijk advies uit te brengen.
Vrije toegang 17. Faciliteiten en doorbetaling loon
De ondernemingsraad en OR-commissies krijgen van de ondernemer alle voorzieningen die redelijkerwijs voor het vervullen van hun taak nodig zijn (waaronder de gelegenheid tot raadplegen van de achterban). Vergadertijd is (betaalde) werktijd.
Vrije toegang 18. Vrijgestelde tijd; scholingsrechten
OR-leden en commissie-leden hebben buiten de vergaderingen recht op minimaal 60 uur per jaar voor onderling beraad en overleg met andere personen. Voor het totaal aantal dagen (betaalde) vrijgestelde tijd moeten afspraken met de ondernemer worden gemaakt. Voor scholing zijn tenminste drie dagen beschikbaar voor commissieleden en vijf dagen voor OR-leden (gecombineerd acht dagen).
Vrije toegang 19. Vervallen
Vrije toegang 20. Geheimhouding
Wat daaronder valt moet een lid van de ondernemingsraad of een commissie zelf snappen. De ondernemer kan geheimhouding opleggen en geeft dat voor de behandeling aan (en tevens welke gegeven eronder vallen hoe lang het duurt en met wie je erover mag praten). Wie het niet eens is met de geheimhoudingsplicht kan naar de kantonrechter stappen.
Vrije toegang 21. Bescherming tegen benadeling en het bijzonder ontslagverbod
Bescherming tegen benadeling. Het OR-lid kan net zoals ieder andere werknemer worden ontslagen wegens economische redenen
Vrije toegang 22. Kosten
De ondernemer vergoedt alle kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de taak van de ondernemingsraad. Kosten voor het inhuren van een adviseur moeten vooraf worden gemeld aan de ondernemer. Een ondernemingsraad kan eventueel met een budget werken.
Vrije toegang 22a. Proceskosten
Komen ten laste van de ondernemer.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IV. HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Vrije toegang 23. Het overleg: onderwerpen, initiatiefrecht, wie overlegt
Een overlegvergadering vindt zo vaak plaats als men nodig acht. Alles met betrekking tot de onderneming kan ter sprake komen (behalve het beleid ten aanzien van publiekrechtelijke onderwerpen voor zover dit niet de werkzame personen betreft). De ondernemingsraad kan schriftelijk initiatiefvoorstellen doen die tenminste eenmaal worden besproken in de overlegvergadering en waarover de ondernemer een schriftelijk en met redenen omkleed besluit neemt. De bestuurder kan zich laten vervangen door een medebestuurder of een andere collega.
Vrije toegang 23a. Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, deskundigen
Allerlei regels voor de organisatie en het verloop van de OR-vergadering en de Overleg vergadering.
Vrije toegang 23b. Besluiten en schorsing
Besluitvorming en schorsing tijdens de Overleg vergadering.
Vrije toegang 23c. Het overleg met de onderdeelscommissie
Met verwijzing naar artikelen van de WOR die tevens van toepassing zijn op het gebied van faciliteiten, kosten, regels ten aanzien van de Overlegvergadering, agendaonderwerpen, aanwezigheid commissaris, advies- en instemmingsrecht, bijzondere taken en informatierechten.
Vrije toegang 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen
Tweemaal per jaar doet de ondernemer mededelingen over adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft. Daarbij zijn commissarissen aanwezig (bij een stichting of vereniging, bestuursleden). Behalve bij een onderneming met meer dan vijf dochterondernemingen.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IVA. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Vrije toegang 25. Het adviesrecht van de ondernemingsraad
Ten aanzien van een aantal bijzondere, niet tot de reguliere werkzaamheden behorende, besluiten op financieel, organisatorische en economisch terrein. Ook ten aanzien van buitenlandse vestigingen voor zover er gevolgen optreden in Nederland. De adviesaanvraag is schriftelijk en tijdig (moet van wezenlijke invloed kunnen zijn). Hij geeft beweegredenen van het besluit, de gevolgen voor het personeel en hoe die worden opgevangen. Er is tenminste een maal overleg. De ondernemer stelt de ondernemingsraad van zijn besluit op de hoogte en motiveert eventuele afwijkingen van het advies. Hij vraagt eventueel uitvoeringsadviezen. Bij een afwijkend besluit treedt automatisch een opschortingstermijn van een maand in werking (De ondernemingsraad kan de ondernemer daarvan ontslaan).
Vrije toegang 26. Beroepsrecht
Tegen een besluit van de ondernemer nadat de ondernemingsraad heeft geadviseerd. Schriftelijk binnen een maand in te dienen bij de Ondernemingskamer, met in kennisstelling van de ondernemer. De rechter bekijkt of de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen, en kan, als de ondernemingsraad daarom heeft verzocht, het besluit geheel of gedeeltelijk laten intrekken; of, bepaalde handelingen verbieden (zonder rechten van een derde aan te tasten).
Vrije toegang 27. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad
Ten aanzien van een aantal regelingen en systemen ten behoeve van groepen werknemers. Is niet van toepassing als de kwestie reeds inhoudelijk in een CAO is geregeld (of in een publiekrechtelijke regeling). De ondernemer verstrekt beweegredenen voor het besluit en geeft een overzicht van de gevolgen voor het personeel. De ondernemingsraad stemt al of niet, met redenen omkleed, in. Als de ondernemingsraad geen instemming verleent dan kan de ondernemer naar de Kantonrechter. Een regeling is ongeldig als de ondernemer verzuimt instemming aan te vragen en de ondernemingsraad binnen een maand na het besluit schriftelijk de nietigheid ervan inroept. De ondernemingsraad kan de ondernemer via de Kantonrechter dwingen zich daaraan te houden.
Vrije toegang 28. Speciale taken van de ondernemingsraad
Die houden in dat de ondernemingsraad de volgende onderwerpen bevordert: naleving van voorschriften op het gebied van arbo en arbeidsvoorwaarden; de delegatie van bevoegdheden; werkoverleg; milieuzorg; gelijke behandeling mannen en vrouwen; inschakeling gehandicapten en allochtonen. En verder waakt tegen discriminatie.
Vrije toegang 29. Recht van benoeming
van tenminste de helft van de bestuursleden van instellingen die de ondernemer opricht ten behoeve van het personeel.
Vrije toegang 30. Adviesrecht benoeming / ontslag bestuurder
De adviesaanvraag moet tijdig zijn (wezenlijke invloed kunnen uitoefenen); de beweegredenen bevatten en, bij een benoeming, informatie over de kandidaat. Het onderwerp komt ten minste een maal in de Overlegvergadering ter sprake. De ondernemer stelt de ondernemingsraad van zijn besluit op de hoogte en motiveert eventuele afwijkingen van het advies.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IVB. HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Vrije toegang 31. Verplichte inlichtingen
Alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Aan het begin van de zittingsperiode: statuten; naam en woonplaats commissarissen of bestuursleden; overzicht van andere ondernemers uit de groep, plus naam en woonplaats van degenen die de feitelijke zeggenschap hebben; duurzame samenwerkingsverbanden, plus feitelijke zeggenschap daarbij; naam, woonplaats en bevoegdheden van de belangrijkste leidinggevenden. Ook van de buitenlandse moedermaatschappij of de buitenlandse onderneming waarmee duurzaam wordt samengewerkt. Wijzigingen moeten direct aan de ondernemingsraad worden doorgegeven.
Vrije toegang 31a. Gegevens over het financieel- en economisch beleid
Tenminste tweemaal per jaar mondeling of schriftelijk informatie over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming in het afgelopen tijdvak (in het bijzonder ten aanzien van adviesplichtige onderwerpen). De jaarrekening en het jaarverslag in de Nederlandse taal. Bij een groep van ondernemingen: de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. De bijdrage van de onderneming in het gezamenlijk resultaat van de (groep van) ondernemingen. Ten minste twee maal per jaar mondeling of schriftelijk over de verwachtingen ten aanzien van werkzaamheden en resultaten (in het bijzonder ten aanzien van adviesplichtige onderwerpen). Het meerjarenplan, de begroting (of samenvatting daarvan) met toelichting. Indien van toepassing: het milieu jaarverslag.
Vrije toegang 31b. Gegevens over het sociaal beleid
Tenminste eenmaal per jaar schriftelijke informatie over aantal werknemers, en het gevoerde sociaal beleid in het bijzonder ten aanzien van onderwerpen die instemmingsplichtig zijn, tot de speciale taak van de ondernemingsraad behoren en ten aanzien van voor het personeel opgerichte instellingen. En verder mondelinge of schriftelijke informatie over de verwachtingen ten aanzien van personeelsbezetting (inclusief uitzendkrachten) en sociaal beleid in het komende jaar (in het bijzonder ten aanzien van de genoemde onderwerpen).
Vrije toegang 31c. Mededeling over inhuren adviesbureau
Zo spoedig mogelijk verstrekking van informatie over het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming ten aanzien van een instemmingsplichtig onderwerp.
Vrije toegang 31.d. Recht van de OR op informatie over beloningsverhoudingen
De ondernemingsraad heeft recht op informatie over de verhouding tussen de beloning van groepen werknemers, het bestuur van de vennootschap en het toezichthoudend orgaan.
Vrije toegang 31e. Uitzonderingen informatierecht over beloningsverhoudingen
Van dit informatierecht uitgezonderde ondernemingsraden.
Vrije toegang 31f. Mededeling over uitvoeringsovereenkomst pensioenen
Mededeling over afsluiten, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst pensioenen.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IVC. VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Vrije toegang 32. Bevoegdheden volgens CAO, publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenovereenkomst of ondernemingsovereenkomst
De ondernemingsraad kan De bevoegdheden en rechten van de OR kunnen op twee manieren worden uitgebreid: door middel van een CAO of een publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregeling, en door middel van een zogenaamde ondernemingsovereenkomst. De CAO is een overeenkomst tussen vakbonden en de ondernemer, of de gezamenlijke ondernemers van een bedrijfstak. Een CAO of een publiekrechtelijke regeling kan bevoegdheden aan de ondernemingsraad delegeren. De ondernemingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en de OR. De ondernemingsraad kan (extra) bevoegdheden afspreken met de ondernemer in die overeenkomst, behalve als die bevoegdheid reeds inhoudelijk is geregeld in een CAO of publiekrechtelijke regeling. Bij extra afgesproken bevoegdheden is het beroepsrecht (artikel 26) van toepassing.
Vrije toegang 32a. Vervallen
Vrije toegang 32b. Vervallen
Vrije toegang 32c. Vervallen
Vrije toegang --------- Hoofdstuk V. DE COR`en EN DE GOR`en ---------
Vrije toegang 33. Instelling COR en GOR
Als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet, kan de ondernemer een COR of een GOR instellen als er twee of meer ondernemingsraden zijn. Dit kan ook gebeuren bij in een groep verbonden ondernemers. Zij wijzen een ondernemer aan die in de COR of GOR als bestuurder optreedt.
Vrije toegang 34. Samenstelling COR en GOR
De COR- en de GOR -leden worden gekozen uit de onderliggende medezeggenschapsorganen. De COR en de GOR hebben een reglement dat lijkt op dat van de ondernemingsraad.
Vrije toegang 35. Bevoegdheden van de COR en GOR
De COR en de GOR hebben dezelfde rechten als een ondernemingsraad, met dien verstande dat de COR/GOR alleen onderwerpen behandelt die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor ondernemingsraden en/of GOR'en zijn ingesteld.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VA. DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN ---------
Vrije toegang 35a. Vervallen
Vrije toegang 35b. Bevoegdheden van de Personeelsvergadering
In ondernemingen met 10 of meer, en minder dan 50 werknemers roept de ondernemer tenminste tweejaarlijks een Personeelsvergadering bijeen. De PV heeft informatierecht, en adviesrecht over besluiten die belangrijke gevolgen hebben voor tenminste een kwart van het personeel en over arbeidsomstandigheden.
Vrije toegang 35c. Bevoegdheden van de PVT
In ondernemingen met 10 of meer, en minder dan 50 werknemers is de ondernemer verplicht tot het instellen van een PVT als de meerderheid van het personeel daar om vraag. Vrijwillig kan ook. De PVT heeft overlegrecht, informatierecht, adviesrecht over besluiten die belangrijke gevolgen hebben voor tenminste een kwart van het personeel, en, instemmingsrecht over besluiten over werktijden en arbeidsomstandigheden.
Vrije toegang 35d. De vrijwillige PVT in de 10min-onderneming
Een ondernemer van een onderneming met minder dan 10 werknemers kan vrijwillig een PVT instellen. Die heeft echter geen adviesrecht.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VI. DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING ---------
Vrije toegang 36. De algemene geschillenregeling
De ondernemingsraad en de ondernemer kunnen de kantonrechter om een uitspraak vragen over geschillen die ze met elkaar hebben over de toepassing van de WOR. Ook belanghebbenden kunnen dat bij geschillen met de ondernemingsraad of de ondernemer over de toepassing van de WOR.
Vrije toegang 36a. De algemene geschillenregeling voor de Personeelsvergadering
Medewerkers in een onderneming met minder dan 50 werknemers (waar geen PVT is ingesteld) kunnen de kantonrechter vragen een uitspraak te doen over geschillen over de medezeggenschapsrechten. Ook erkende vakbonden kunnen dat.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VII. DE BEDRIJFSCOMMISSIES ---------
Vrije toegang 37. Taak en samenstelling van de Bedrijfscommissies
De SER stelt in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties per sector bedrijfscommissies in ten behoeve van de ondernemingsraad, COR, GOR, PVT en Personeelsvergadering.
Vrije toegang 38. Benoeming van leden van de Bedrijfscommissies
De leden van de bedrijfscommissies worden voor de helft benoemd door werkgevers- en door de andere helft benoemd door werknemersorganisaties.
Vrije toegang 39: Werkwijze van de Bedrijfscommissies
De samenstelling en werkwijze van de bedrijfscommissies wordt verder geregeld in een reglement dat door de SER per verordening is vastgesteld voor de marktsector en voor de overheid.
Vrije toegang 40: Jaarverslag van de Bedrijfscommissies
De bedrijfscommissies brengen een jaarverslag uit.
Vrije toegang 41: Kosten Bedrijfscommissies
De kosten van de bedrijfscommissies worden gedragen door de werkgevers- en werknemersorganisaties naar rato van de benoemde leden.
Vrije toegang 42. Geheimhoudingsplicht
Leden en plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als OR-leden.
Vrije toegang 43. Door SER aangewezen bedrijfsschappen
De SER kan bedrijfsschappen en hoofdbedrijfschappen aanwijzen als bedrijfscommissie.
Vrije toegang 44. Vervallen
Vrije toegang 45. Vervallen
Vrije toegang 46. De SER bepaalt welke Bedrijfscommissie bevoegd is
Als niet duidelijk is onder welke bedrijfscommissie een onderneming valt, dan kan de SER een bedrijfscommissie aanwijzen.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VIIA. BIJZONDERE TAAK VAN DE SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD ---------
Vrije toegang 46a. Taak van de SER
Bevorderen van medezeggenschap.
Vrije toegang 46b. Vervallen
Vrije toegang 46c. Vervallen
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VIIB. BIJZONDERBEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID ---------
Vrije toegang 46d. Bijzondere bepalingen voor OR'en bij de overheid
Een aantal functionarissen binnen de overheid kan geen bestuurder zijn. De ondernemingsraad heeft geen overlegrecht (en andere bijzondere rechten) over besluiten van democratische organen en de rechterlijke macht, als er geen personele gevolgen zijn (primaat van de politiek en de rechterlijke macht). De minister van Binnenlandse Zaken is bevoegd in plaats van de SER.
Vrije toegang 46e. Rol werkgevers- en werknemersorganisaties
De minister van Binnenlandse Zaken mag zijn verordenende bevoegdheid pas uitoefenen na overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VIII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN ---------
Vrije toegang 47. Algemene maatregel van bestuur
Via een Algemene Maatregel van Bestuur kunnen extra voorschriften worden getroffen.
Vrije toegang 48. Voorlopig reglement
De ondernemer stelt een ondernemingsraad in (of COR of GOR) door het opstellen van een voorlopig reglement.
Vrije toegang 49. Inlichtingen aan de Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie kan inlichtingen bij de ondernemer opvragen over de instelling en de werkwijze van de ondernemingsraad.
Vrije toegang 49a. Vervallen
Vrije toegang 50. Vervallen
Vrije toegang 51. Bestaande Bedrijfscommissies
Heeft geen actuele betekenis.
Vrije toegang 52. Vervallen
Vrije toegang 53. Uitgezonderde onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen die niet onder de WOR vallen.
Vrije toegang 53a. Ministerie van Defensie
Alle bedrijven en onderdelen van het Ministerie van Defensie vallen buiten de WOR. Er is daar een eigen medezeggenschapsregeling.
Vrije toegang 53b: Uitgezonderde ambtenaren
Ambtenaren van de Hoge Raad vallen niet onder de WOR.
Vrije toegang 53c. Uitgezonderde functionarissen
De WOR is niet van toepassing op leden van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en op de Nationale ombudsman en substituut-ombudsmannen.
Vrije toegang 54. Titel van de wet
Namelijk: Wet op de Ondernemingsraden

Opmerkingen / aanmelden nieuwe link © OR.nl 2000-2020