Home > Wet op de ondernemingsraden > Toelichting op de WOR

 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ en interne pagina's van www.or.nl
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

Zoek:

Vrije toegang -------------------- Toelichting algemeen Wet op de ondernemingsraden -------------------
Vrije toegang Dossier medezeggenschap ministerie van SZW
OfficiŽle standpunten en documenten van het kabinet. xx
Externe linken Door de arbeidsrechter
Toelichting op de WOR vanuit juridisch oogpunt.
Externe linken Werkboek WOR
Dit werkboek geeft u een overzicht van de bevoegdheden die de OR heeft krachtens de WOR. Als pdf-bestand.
Externe linken Handboek kwaliteit ondernemmingsraad
Van de OR van ASVZ
Vrije toegang -------------------- Toelichting Wet op de ondernemingsraden: Jurisprudentie -------------------
Vrije toegang Zoek bij rechtspraak.nl
U kunt hier zoeken naar een selectie van uitspraken die zijn gedaan door de Ondernemingsskamer, Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en andere gerechtelijke instanties. xx
Vrije toegang Jurisprudentie ten aanzien van medezeggenschap
Links naar samenvattingen over jurisprudentie over diverse medezeggenschapsonderwerpen. xx
Vrije toegang ----------------- ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN (WOR) ----------------------
Vrije toegang --------- Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 1: De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen
Vrije toegang > Zie ook: Overleggen met de bestuurder > Jurisprudentie: wie bestuurder / ondernemer is
Vrije toegang --------- Hoofdstuk II. DE INSTELLING VAN OR`en ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 2: Instelling van de ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook: Instelling > Instelling OR > Jurisprudentie
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 3: De instelling van een gemeenschappelijke ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook: Instelling > Instelling OR > Jurisprudentie
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 4: De instelling van een afzonderlijke ondernemingsraad voor een onderdeel
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 5: Ontheffing instellingsplicht
Vrije toegang > Zie ook Instelling > Ontheffing instelling ondernemingsraad
Databank MZ en www.or.nl Toelichting op artikel 5a: Instelling op basis van CAO of vrijwillig
Vrije toegang --------- Hoofdstuk III. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRADEN ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 6: Samenstelling van de ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook Instelling > Samenstelling van de ondernemingsraad
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 7: De voorzitter van de ondernemingsraad
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 8: Het reglement van de ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook: Instelling > Reglement van de OR
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 9: De verkiezing van de ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook: Verkiezingen > Wettelijke voorschriften
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 10: Nadere regels over de verkiezing van de ondernemingsraad
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 11: Bekendmaking van de verkiezingsuitslag en vermelding van de OR-leden
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 12: Zittingsduur van OR-leden
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 13: Uitsluiting van een OR-lid
Vrije toegang > Zie ook Interne organisatie > OR-leden > Algemeen > Rechtspositie
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 14: Regeling van de werkwijze
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 15: Instelling commissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 16: Inschakelen extern deskundigen
Vrije toegang > Zie ook: Interne organisatie > Faciliteiten > Algemeen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 17: Faciliteiten en doorbetaling van het loon
Vrije toegang > Zie ook: Interne organisatie > Faciliteiten > Algemeen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 18: Vrijgestelde tijd; scholingsrechten
Vrije toegang > Zie ook: Interne organisatie > Faciliteiten > Algemeen
Vrije toegang > Zie ook: Opleiding / training > Hoe kies je een cursus?
Vrije toegang Toelichting artikel 19: Vervallen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 20: Geheimhouding
Vrije toegang > Zie ook: MZ in de praktijk > Informatierecht > Geheimhouding
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 21: Bescherming tegen benadeling en het bijzonder ontslagverbod
Vrije toegang > Zie ook Interne organisatie > OR-leden > Algemeen > Rechtspositie
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 22: Kosten
Vrije toegang > Zie ook: Interne organisatie > Faciliteiten > Algemeen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 22a: Proceskosten
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IV. HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 23: Het overleg: onderwerpen, initiatiefrecht, wie overlegt
Vrije toegang > Zie ook: Overleggen met de bestuurder > Teksten > Overleg in de WOR
Vrije toegang > Zie ook: Medezeggenschap in de praktijk > Initiatiefrecht
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 23a: Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, deskundigen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 23b: Besluiten en schorsing
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 23c: Het overleg van de onderdeelcommissie
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 24: Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen
Vrije toegang > Zie ook: Overleggen met de bestuurder > Teksten > Overleg in de WOR
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IVA. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 25: Het adviesrecht van de ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook: Adviseren > Modeldocumenten
Vrije toegang > Zie ook: Adviseren > Checklisten
Vrije toegang > Zie ook: Adviesprocedures
Vrije toegang > Zie ook: Adviesonderwerpen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 26: Beroepsrecht
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 27: Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad
Vrije toegang > Zie ook: > Instemmen > Modeldocumenten
Vrije toegang > Zie ook: > Instemmen > Checklisten
Vrije toegang > Zie ook: > Instemmen > Instemmingsprocedures
Vrije toegang > Zie ook: > instemmen > Instemmingsonderwerpen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 28: Speciale taken van de ondernemingsraad
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 29: Recht van benoeming
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 30: Adviesrecht benoeming / ontslag bestuurder
Vrije toegang > Zie ook: > Adviseren > Benoeming / ontslag bestuurder
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IVB. HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31: Verplichte inlichtingen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31a: Gegevens over het financieel-, economischbeleid
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31b: Gegevens over sociaal beleid
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31c: Mededeling over inhuren adviesbureau
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31d: Recht van de OR op informatie over beloningsverhoudingen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31e: Uitzonderingen informatierecht over beloningsverhoudingen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 31f: Mededeling over uitvoeringsovereenkomst pensioenen
Vrije toegang --------- Hoofdstuk IVC. VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 32: Bevoegdheden volgens CAO, publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenovereenkomst of ondernemingsovereenkomst
Vrije toegang Toelichting artikel 32a: Vervallen
Vrije toegang Toelichting artikel 32b: Vervallen
Vrije toegang Toelichting artikel 32c: Vervallen
Vrije toegang --------- Hoofdstuk V. DE COR`en EN DE GOR`en ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 33: Instelling van de COR en de GOR
Vrije toegang > Zie ook: > Soorten OR > COR / GOR
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 34: Samenstelling van de COR en de GOR
Vrije toegang > Zie ook: > Soorten OR > COR / GOR
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 35: Bevoegdheden van de COR en de GOR
Vrije toegang > Zie ook: > Soorten OR > COR / GOR
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VA. DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN ---------
Vrije toegang Toelichting artikel 35a: Vervallen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 35b: Bevoegdheden van de Personeelsvergadering
Vrije toegang > Zie ook: > Soorten OR > Kleine ondernemingen / PVT
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 35c: Bevoegdheden van de PVT
Vrije toegang > Zie ook: > Soorten OR > Kleine ondernemingen / PVT
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 35d: Vrijwillige PVT in de 10-min onderneming
Vrije toegang > Zie ook: > Soorten OR > Kleine ondernemingen / PVT
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VI. DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 36: De algemene geschillenregeling
Vrije toegang > Zie ook: > Medezeggenschap in de praktijk > Geschillen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 36a: De algemene geschillenregeling voor de Personeelsvergadering
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VII. DE BEDRIJFSCOMMISSIES ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 37: Taak en samenstelling van de Bedrijfscommissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 38: Benoeming leden van de Bedrijfscommissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 39: Werkwijze van de Bedrijfscommissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 40: Jaarverslag van de Bedrijfscommissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 41: Kosten Bedrijfscomissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 42: Geheimhoudingsplicht
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 43: Door SER aangewezen bedrijfsschappen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 46: De SER bepaalt welke Bedrijfscommissie bevoegd is
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VIIA. HEFFINGEN VOOR SCHOLING EN VORMING ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 46a: Verplichte heffing
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 46b: Voorwaarden voor subsidiŽring van scholing en vorming
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 46c: Begroting en verantwoording
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VIIB. BIJZONDERBEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 46d: Bijzondere bepalingen voor OR`en bij de overheid
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 47: Algemene maatregel van bestuur
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 46e: Rol werkgevers- en werknemersorganisaties
Vrije toegang --------- Hoofdstuk VII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN ---------
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 48: Voorlopig reglement
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 49: Inlichtingen aan de Arbeidsinspectie en jaarverslag
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 51: Bestaande Bedrijfscommissies
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 53: Uitgezonderde onderwijsinstellingen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 53a: Ministerie van Defensie
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 53b: Uitgezonderde ambtenaren
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 53c: Uitgezonderde functionarissen
Databank MZ en www.or.nl Toelichting artikel 54: Titel van de wet

Opmerkingen / aanmelden nieuwe link © OR.nl 2000-2020