Home > Draaiboek Instelling OR of PVT > OR of PVT
Zoek:

OR of PVT?

De instellingsgrens voor een OR is 50 of meer werkzame personen. Dat zijn personen met een arbeidscontract met de ondernemer (de b.v., stichting, gemeente, etc.), en personeel met een uitzendovereenkomst dat langer dan 24 maanden in de onderneming werkt. Het gaat om personen die "in den regel" werken in de onderneming, ongeacht of het gaat om part-timers of full-timers. Artikel 1 lid 4 van de WOR bepaalt dat de directeur niet meetelt. Dat is de "bestuurder" die in naam van de ondernemer handelt.

Een OR kan je ook oprichten als er minder dan 50 werkzame personen zijn. Dat is een zogenaamde vrijwillige OR (overeenkomstig artikel 5a lid 2 van de WOR). Daarvoor moet je wel de medewerking hebben van de ondernemer.

Als een bedrijf valt onder een CAO waarin is bepaalt dat ook bij minder dan 50 werknemers een OR moet worden ingesteld, dan is de ondernemer verplicht om zich aan de regels van die CAO te houden.

Als uw bedrijf niet onder een dergelijke CAO valt en de directie wil niet komen tot een vrijwillige OR dan kan er een een zogenaamde Personeelsvertegenwoordiging (PVT) komen overeenkomstig artikel 35C van de WOR. De ondernemer is verplicht tot de instelling van een PVT indien de meerderheid van het personeel te kennen geeft dat te willen. De PVT heeft aanzienlijk minder medezeggenschapsrechten dan de OR. Zie het overzicht met de belangrijkste verschillen tussen PVT en OR.
Een PVT kan met de ondernemer extra bevoegdheden afspreken in een zogenaamde ondernemingsovereenkomst (WOR artikel 32).

Indien een ondernemer niet handelt volgens de wet door geen OR of PVT in te stellen waar dat moet, dan kan elke belanghebbende bij de kantonrechter de instelling afdwingen.

Tip

  • Streef tijdens de instellingsfase zoveel mogelijk naar concensus met de directie. Laat het alleen in het aller uiterste geval aankomen op een juridische procedure om de instelling van een OR of PVT af te dwingen. Medezeggenschap is een proces waaraan twee partijen zullen moeten meewerken wil het slagen. Beginnen met een conflict en een juridische procedure kan de medezeggenschap jarenlang frustreren.

Belangrijkste verschillen tussen OR en PVT

PVT OR
In een onderneming met tussen de 10 en 50 werknemers In een onderneming met 50 of meer werknemers
Verplichte instelling indien de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen dit verzoekt Verplichte instelling
Ten minste 3 leden Tenminste 5 leden
Minimaal twee maal per jaar overleg met de bestuurder Geen minimum geregeld
Adviesrecht over alle voorgenomen besluiten die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van tenminste een kwart van de werknemers.
Er is geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt
Er is geen beroep tegen het besluit van de ondernemer mogelijk.
Adviesrecht over incidentele bedrijfseconomische, financiele en organisatorische veranderingen zoals opgesomd in artikel 25 lid 1 WOR.
Criterium van kwart van de werknemers ontbreek. 
De ondernemer is verplicht het besluit een maand op te schorten indien het afwijkt van het advies van de OR (en als de OR hem niet ontslaat van deze opschortingsverplichting)
De OR kan beroep tegen het besluit aantekenen bij de ondernemingskamer
Instemmingsrecht: vaststelling, wijziging of intrekking van een: 
werktijden regeling; arbeidsomstandigheden regeling; ziekteverzuim regeling.
Instemmingsrecht: vaststelling, wijziging of intrekking van een aantal regelingen zoals omschreven in artikel 27 lid 1 van de WOR
Initiatiefrecht: ontbreekt Initiatiefrecht: het recht om voorstellen bij de bestuurder in te dienen waarop hij verplicht is schriftelijk te reageren zoals omschreven in artikel 23 lid 2 en 3 van de WOR
Informatierecht: desgevraagd alle informatie die voor vervulling van de taak van de PVT redelijkerwijs noodzakelijk is. 
De taak van de PVT is beperkt tot advies en instemmingsplichtige onderwerpen.
De ondernemer is niet verplicht informatie te geven over instemmingsplichtige of adviesplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft.
De ondernemer is niet verplicht de informatie schriftelijk te geven. 
Informatierecht: desgevraagd alle informatie die voor vervulling van de taak van de OR redelijkerwijs noodzakelijk is. 
De taak van de OR omvat alle advies en instemmingsplichtige onderwerpen alsmede de speciale aandachtsgebieden die omschreven zijn in artikel 28 van de WOR.
De ondernemer is verplicht tijdig informatie te geven over instemmingsplichtige of adviesplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft (artikel 24 lid 1 WOR).
Desgevraagd schriftelijk.
Faciliteiten: de PVT heeft geen wettelijk geregeld minimum aantal uren voor vervulling van zijn taak  
De PVT kan alleen commissies instellen en deskundigen raadplegen met toestemming van de ondernemer
Faciliteiten: de OR heeft een wettelijk minimum aantal uren van 60 voor vervulling van zijn taak.
De OR heeft het recht om commissie in te stellen en deskundigen te raadplegen en stelt de ondernemer daarvan op de hoogte (de ondernemer heeft recht van bezwaar)

Een PVT kan extra bevoegdheden en rechten met de ondernemer afspreken in een onderneminingsovereenkomst (WOR artikel 32).

Zie voor meer informatie:

       
       
Een gedegen cursus voor een ondernemingsraad
Zie gedetailleerde informatie.
Naar de homepage >>